CPSF LS4 Minutes Community AGM 9 May 2017

CPSF LS4 Minutes Community AGM 9 May 2017

The minutes of the LS4 CPSF Community AGM on 9 May 2017 is available at:

CPSF LS4 Minutes Community SGM 24 January 2017

The minutes of the LS4 CPSF Community SGM on 24 January 2017 is available at:

CPSF LS4 Minutes Community AGM 28 February 2017

The minutes of the LS4 CPSF Community AGM on 28 February 2017 is available at:

CPSF LS4 Minutes Community AGM 27 September 2016

The minutes of the LS4 CPSF Community AGM on 27 September 2016 is available at:

Meeting minutes for Ttrumpet meeting on 11th October 2016

The minutes for the Ttrumpet meeting held on the 11th of October 2016 is available at:

Minutes of the CPSF meeting on 19 July 2016

The minutes of the CPSF meeting on 19 July 2016 is available at:

Minutes of the CPSF meeting on 19 April 2016

The minutes of the CPSF meeting on 19 April 2016 is available at:

Minutes of the CPSF meeting on 23 February 2016

The minutes of the CPSF meeting on 23 February 2016 is available at:

LS4 Company AGM – 20 June 2016

Beste LS4 lid:
Dit het weer tyd geword vir ons Algemene Jaarvergadering waar ons terug rapporteer oor sake rakende die gemeenskap veiligheidsinisiatief asook die verkiesing van Direksie lede vir die volgende 12 maande termyn. Belangrik: Nominasie vorms vir nuwe Direkteure kan hier afgetrek word www.lyttelton4.co.za OF versoek dit via: info@lyttelton4.co.za

Dear LS4 member:
It is again time for our Annual General Meeting where we will report on our community safety initiative. Important also is the nomination of Directors for the next 12 month period. Nomination forms are available from www.lyttelton4.co.za OR request via: info@lyttelton4.co.za

AKSIE TEEN MISDAAD / ACTION AGAINST CRIME

Agenda

  1. Opening and welcome / Opening en verwelkoming
  2. Constitution of the meeting / Konstituering van die vergadering
  3. Minutes of the previous meeting / Notule van die vorige vergadering
  4. Matters arising / Sake voortspruitend
  5. Chairperson’s report / Voorsittersverslag
  6. Financial statements and report / Finansiële state en verslag
  7. Changes to the constitution / Grondwetlike wysigings
  8. Election of board members / Verkiesing van direksielede
  9. Closing / Afsluiting

Ward 79 Newsletter for June 2016

The ward 79 newsletter from councillor Vickey Bosch for June 2016 is available at: